Gevarensymbolen onder de loep

Zowel de werkgever als de werknemer moet uiteraard zorgvuldig, veilig en netjes omgaan met gevaarlijke stoffen. Bij onzorgvuldig gedrag kunnen de gevolgen immers rampzalig zijn. Kennis van zaken is dan ook vereist, bijvoorbeeld als het gaat om de gebruikte etiketten en symbolen.

De Forklift Driversclub hecht veel waarde aan veilig werken en zet daarom enkele belangrijke zaken nog eens voor je op een rij.

Als een bedrijf gevaarlijke stoffen opslaat en/of transporteert, moet er worden voldaan aan strenge eisen. Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, staan die eisen beschreven in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, kortweg PGS 15.

Daarnaast geldt voor opslag en transport van gevaarlijke goederen de ADR-richtlijn. De PSG 15-richtlijn is overigens gebaseerd op de ADR-wetgeving.

 

Gevarensymbolen

De regels zijn zeker geen overbodigheid. Onzorgvuldig omgaan met gevaarlijke stoffen kan immers rampzalige gevolgen hebben voor mens en milieu. Verpakkingen van producten met gevaarlijke stoffen zijn dan ook niet voor niets voorzien van etiketten met gevarensymbolen en andere waarschuwingen. De symbolen en waarschuwen geven aan zowel vervoerders, verwerkers als consumenten aan welke risico’s de producten hebben.

Er kan immers altijd iets misgaan bij het verwerken of tijdens het transport van de gevaarlijke stoffen. Hulpdiensten en omstanders moeten dan weten om welke stoffen het gaat.

Negen klassen

Voor het werken met gevaarlijke stoffen worden andere symbolen gebruikt dan bij de opslag en het transport ervan. In dat laatste geval geldt, zoals gezegd, de ADR-richtlijn. Deze onderscheidt negen klassen. Elk met een eigen herkenbaar symbool en kleurstelling:

negen gevaarlijke stoffen

 

  • Klasse 1: Ontplofbare stoffen of voorwerpen
  • Klasse 2: Gassen
  • Klasse 3: Brandbare vloeistoffen
  • Klasse 4: Brandbare vaste stoffen
  • Klasse 5: Oxiderende stoffen
  • Klasse 6: Giftige stoffen
  • Klasse 7: Radioactieve stoffen
  • Klasse 8: Bijtende stoffen
  • Klasse 9: Milieugevaarlijke stoffen

 

Elke categorie kan weer worden onderverdeeld in subgroepen.

Meer regels etiket

Een waarschuwingssymbool alleen is echter niet voldoende. Voor de etiketten op gevaarlijke stoffen gelden meer regels. Het etiket moet bijvoorbeeld ook zijn voorzien van de naam van de stof, en van Risk- en Safety-zinnen.
Er zijn 68 Risk-zinnen (R-zinnen), zoals ‘R5: Ontploffingsgevaar door verwarming’, en 64 Safety-zinnen (S-zinnen). Een S-zin geeft een veiligheidsaanbeveling, bijvoorbeeld ‘S8: Verpakking droog houden’.

Houdt de informatie op het etiket en de geldende regels altijd goed in acht. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving en het milieu